Reklamačný poriadok

Základné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”) a v súlade so zákonom 250/2007 Z.z o ochrane spotrebiteľa a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len “Tovar”), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len “Reklamácie”).

Predávajúci spoločnosť Fixel SK s.r.o., Talinská 9, 040 12 Košice, IČO: 55061427, DIČ: 2121854614, IČ DPH: SK2121854614, zapísaná v obchodnomregistri Okresného súdu Košice(ďalej len „prevádzkovateľ“).

Reklamačné podmienky

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Prevádzkovateľ zodpovedá za poruchy, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za poruchy, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Fixel SK s.r.o. nezodpovedá za poruchu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Zákazník si tovar musí vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Pri uplatnení práva na opravu doručí zákazník reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu) a záručný list. Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti Fixel SK s.r.o., za poruchy (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), zákazník doručí reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou Fixel SK s.r.o., (kontakty sú uvedené na web stránke www.fixel.sk).

PRÍJEM REKLAMÁCII – balíky posielajte na vlastné náklady. Typ prepravcu a druh prepravy je určená na Vás. Adresa pre prijímanie reklamácii: Fixel SK s.r.o., Talinská 9, 040 12 Košice. O prijatí a riešení reklamácie Vás budeme informovať telefonicky alebo emailom (podľa údajov vo Vašej objednávke alebo na reklamačnom lístku, neručíme za zle uvedené kontaktné údaje.) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 5 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie poruchy. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní (§ 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa).

V prípade, že reklamovaná porucha bola spôsobená zákazníkom – poškodením výrobku, nevhodným používaním alebo nevhodnou manipuláciou, reklamácia sa neuznáva. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatní počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Tým nie je dotknutá povinnosť predávajúceho podľa odseku 9 § 18 Zákonu o ochrane spotrebiteľa. Spoločnosť Fixel SK s.r.o., nezodpovedá za poruchy, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli, nevhodné dobíjanie produktov, používanie produktov v teplotách mimo rozpätia 10-28 °C , čistenie so silným prúdom vody WAP, ak tovar nemá deklarovanú IP ochranu proti vode), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.

Ak Fixel SK s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je dispozičnou vôľou zákazníka, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto Fixel SK s.r.o., nezodpovedá za jeho prípadné poruchy.

Vybavenie reklamácie

Ak ide o poruchu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia poruchy rozhoduje predávajúci a je povinný poruchu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia poruchy požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa porucha týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť poruchy.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia poruchy vymeniť porušený tovar za bezporuchový, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o poruchu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez poruchy, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie kúpnej ceny).

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú poruchu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa poruchy po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa poruchy po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká porucha vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné poruchy, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet porúch vec riadne užívať. Za väčší počet porúch sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné poruchy, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak ide o neodstrániteľnú poruchu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie kúpnej ceny), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.


Pre reklamáciu vyplňte reklamačný formulár.
Reklamovať je možné len tovar zakúpený v našom internetovom obchode.

Získajte 5% zľavu - prihlásením sa na odber newslettera ostanete informovaní

Potrebujete poradiť pri výbere?
Kontaktujte nás.